Mata Duree

Kutaa 2ffaa (Fulbaana 18 Bara 2012) CAFFEEFI MANNEEN MAREE


_______//__________
Caffeen Oromiyaas, Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaatiif karaa aangoo isaaniin walitti hin buuneen yeroo yeroon hordoffiifi deggarsa barbaachisaa ta’e taasisuun cinaatti dandeettii raawwachiisummaa isaanii cimsuufis hojii bal’aa hojjechaa kan tureefi jirudha. Hojii hojjetame kanaanis, hojimaata Manneen Maree beekuun ittiin hojjechuun walqabatee, Afyaa’onnis ta’e hoggansi Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaa gahee hojii isaanii beekanii daangaa aangoo kennameef keessatti hojjechuu akka qaban taasisuudhaaf hojiin hubannoo uumuufi qaamaan gadi bu’anii daawwannaa hojii taasisuu bal’inaan hojjetamee kan jiruufi bu’aawwan gurguddoonis irraa argamanii jiru.

Bara kanas, Manneen Maree Qophii Karoora bara 2012 kana keessatti hojiiwwan idileen hojjetamuu qaban akkuma jirutti ta’ee, dabalataan dhimmoota jajjaboo ajandaa biyyaalessaafi naannoo keenyaa ta’aniifi hirmaannaa qaama hundaa barbaadan addaan baasuun qaama karoorichaa akka taasifataniifi beekanii gahee isaanii akka taphataniif waltajjiin marii qophaa’ee hooggansa Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaa waliin mari’atamee jira.

Marii kanaanis, barri 2012 bara itti Karoora Guddinaafi Jijjiiramaa waggaa shaniif qabanne itti xumuurru ta’uu, bara Caffeefi Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran bara hojii isaanii xumuuraniifi Filannoo marsaa 6ffaaf qophiin itti taasifamu ta’uu, ayyaanota gurguddoo kan akka ayyaana Alaabaa Onkoloolessa 03 Bara 2012 kabajamuufi Guyyaa Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa Oromiyaan Finfinnee irratti kabajuuf qophii taasisaa jirtu ilaalchisee caasaan sadarkaan jiru gaheesaa akka bahatuuf, jijjiirama dhufeen walqabatee qabiinsa mirga namoomaafi ijaarsa sirna demokiraasii dagaagsuu keessatti sochii taasifamaa jiru caalaatti cimsuuf gaheen qaama kanaa guddaa ta’uu hubannoo keessa galchuun karoora hojiiwwan kanneeniin walgituufi raawwachiisuu danda’u irra deebiin sakatta’uun qopheeffatanii hojiitti akka seenan kallattiin taa’ee jira.

Dhumarrattis, Raawwii Hojii Bara 2011tiin Fooramii Afyaa’ota Godinaa hojii fakkeenyummaa qabu hojjetan shan (5)f badhaasni kompiwutaraafi waraqaa ragaa, Manneen Maree Aanaalee 46fi Manneen Maree Magaalotaa 14f immoo waraqaan ragaa beekamtii Waajjira Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin akka kennamuuf taasifamee jira.

 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Adoolessa …

CAFFEE - (Adoolessa 18,2012): Koreewwan Dhaabbii Caffee Hordoffiifi To’annoo Bara 2012 keessa taasisaa turan qindeessuun Gabaasa Qaama Raaawaachiisaa dhiyaate irratti yaada waliigalaa Caffeef dhiyeessanii jiru

. __//__ D/T/Koree Dh/Dh/Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Lachiisaa Hayyuu Gabaasa Raawwii Hojii Bara 2012 Pireezidaantii MNOtiin dhiyaate ilaalchisee hordoffiifi to’annoo Koreewwan Dhaabbii bara kana taasisaa turan cuunfuun yaada waliigalaa Caffeef...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//___ Karoorri Bara 2013 qaama karoora imala badhaadhinaa waggoottan kurnan itti aananii ta’e, bara 2013tti oomishaafi oomishtummaa qonnaa dabaluun cinaatti, hojiiwwan tarsiimaa’aa ta’an kan akka makaanaayizeeshinii qonnaa, misooma beeyladaa, misooma jallisiifi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – Gabaasa Qaa…

  __//__ Bara 2012tti barattoota mil. 11.1 simachuuf karoorfamee, barattoonni mil. 10.6 (%96.4) carraa barnootaa argatanii kan barachaa jiran yammuu ta’u; kanneen keessaa mil. 4.8 barattoota shamarraniiti. Akkasumas, barnoota fedhii addaatiin barattoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 18,2012): Hojiiwwan Bara Kana Gama Misooma Magaalaatiin hojjetaman ilaalchisee Kab. Pireezidaantii MNO Caffeef wayita dhiyeessan

  __//__ Gama Misooma Magaalaatiin uwwisa bu’uuraalee misoomaa guddisuuf bara kana baajata mootummaa, galii mana qopheessaa, fandii baankii addunyaafi hirmaannaa uummataatiin hojii sagantaalee adda addaatiin bu’uuraalee misoomaa pirojeektoota 1,395 ummata mil.1.5 fayyadamaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  ___//___ Gaaasa dhiyaate keessaa gama diinagdeetiin hojjetaman ilaalchisee akka dhiyeessanitti, Karoora KGT 2ffaa bara kana xumurameen raawwii gaarii galmaa’een fayyadamummaa ummataa mirkaneessuun danda’ameera. Imaammattootaafi tasiimoowwan misoomaa, ijaarsa sirnaa dimokraasii fi bulchiinsa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//__ Qabsaa’aafi mallattoo tokkummaa qabsoo Oromoo kan ta’e Artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti ajjeechaa garajabinaa raawwatameef gadda guddaa natti dhagahame ibsa. Walgahii Idilee 12ffaa Caffee Oromiyaa yeroo addaa fi murteessaa ta’e kanatti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000