Mata Duree

Kutaa 2ffaa (Fulbaana 18 Bara 2012) CAFFEEFI MANNEEN MAREE


_______//__________
Caffeen Oromiyaas, Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaatiif karaa aangoo isaaniin walitti hin buuneen yeroo yeroon hordoffiifi deggarsa barbaachisaa ta’e taasisuun cinaatti dandeettii raawwachiisummaa isaanii cimsuufis hojii bal’aa hojjechaa kan tureefi jirudha. Hojii hojjetame kanaanis, hojimaata Manneen Maree beekuun ittiin hojjechuun walqabatee, Afyaa’onnis ta’e hoggansi Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaa gahee hojii isaanii beekanii daangaa aangoo kennameef keessatti hojjechuu akka qaban taasisuudhaaf hojiin hubannoo uumuufi qaamaan gadi bu’anii daawwannaa hojii taasisuu bal’inaan hojjetamee kan jiruufi bu’aawwan gurguddoonis irraa argamanii jiru.

Bara kanas, Manneen Maree Qophii Karoora bara 2012 kana keessatti hojiiwwan idileen hojjetamuu qaban akkuma jirutti ta’ee, dabalataan dhimmoota jajjaboo ajandaa biyyaalessaafi naannoo keenyaa ta’aniifi hirmaannaa qaama hundaa barbaadan addaan baasuun qaama karoorichaa akka taasifataniifi beekanii gahee isaanii akka taphataniif waltajjiin marii qophaa’ee hooggansa Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaa waliin mari’atamee jira.

Marii kanaanis, barri 2012 bara itti Karoora Guddinaafi Jijjiiramaa waggaa shaniif qabanne itti xumuurru ta’uu, bara Caffeefi Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran bara hojii isaanii xumuuraniifi Filannoo marsaa 6ffaaf qophiin itti taasifamu ta’uu, ayyaanota gurguddoo kan akka ayyaana Alaabaa Onkoloolessa 03 Bara 2012 kabajamuufi Guyyaa Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa Oromiyaan Finfinnee irratti kabajuuf qophii taasisaa jirtu ilaalchisee caasaan sadarkaan jiru gaheesaa akka bahatuuf, jijjiirama dhufeen walqabatee qabiinsa mirga namoomaafi ijaarsa sirna demokiraasii dagaagsuu keessatti sochii taasifamaa jiru caalaatti cimsuuf gaheen qaama kanaa guddaa ta’uu hubannoo keessa galchuun karoora hojiiwwan kanneeniin walgituufi raawwachiisuu danda’u irra deebiin sakatta’uun qopheeffatanii hojiitti akka seenan kallattiin taa’ee jira.

Dhumarrattis, Raawwii Hojii Bara 2011tiin Fooramii Afyaa’ota Godinaa hojii fakkeenyummaa qabu hojjetan shan (5)f badhaasni kompiwutaraafi waraqaa ragaa, Manneen Maree Aanaalee 46fi Manneen Maree Magaalotaa 14f immoo waraqaan ragaa beekamtii Waajjira Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin akka kennamuuf taasifamee jira.

 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Koreen Olaanaa Kaba…

CAFFEE - (Fulbaana 20 Bara 2011):_____//______Koreen kun, walgahiisaa jalqabaa Fulbaana 14 Bara 2012 gaggeesseen wixinee karooraa irratti mari’atee, karoorichi irra deebiin dhimmoota gurguddoo dabalamuu qaban dabalatee akkasumas, hojiiwwan ijoo Koreewwan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

____//_____ Guyyaan Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa Marsaa 14ffaa Sadaasa 29/2012 Qopheessummaa Naannoo Oromiyaatiin handhuura Oromiyaa kan taate Magaalaa #FINFINNEEtti ni kabajama. Guyyaan kun, Guyyaa Heerri Mootummaa Rippaabiliika Demokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa Sadaasa 29 Bara 1987...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Kutaa 1ffaa (Fulbaan…

_______//_____Heera Mootummaa Naannichaa Bara 1987 ragga’e keewwata 46 (1) irratti qaamni Mootummaa Naannichaa inni seera baasuufi qaamni olaanaan Naannichaa #CAFFEE akka ta’e ni ibsa. Haa ta’u malee, akkaataa Keewwata 56 (2)n Pireezidaantichi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Kutaa 2ffaa (Fulbaan…

_______//__________Caffeen Oromiyaas, Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaatiif karaa aangoo isaaniin walitti hin buuneen yeroo yeroon hordoffiifi deggarsa barbaachisaa ta’e taasisuun cinaatti dandeettii raawwachiisummaa isaanii cimsuufis hojii bal’aa hojjechaa kan tureefi jirudha...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Waajjirri Caffee Oro…

Waajjirri Caffee Oromiyaa hooggansaafi hojjettoota isaa waliin Qophii Karoora Waggaa Bara 2012 irratti Magaalaa Adaamaatti mari'achaa jira.

CAFFEE - (Hagayya 16 Bara 2011): _______//________ Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhoo waltajjii kanarratti argamuun haasawaa gabaabaa taasisaniin, boqonnaa qophii karooraa kana keessatti hojii keenya wayita karoorfannu, hojiilee Caffeen raawwachuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Jijjiirama biyyiifi …

Jijjiirama biyyiifi naannoon keenya keessa jirtu utubuun galmaan gahuu keessatti gaheen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa murteessaadha jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kabajamoo Addee Loomii Badhoo.

CAFFEE - (Hagayya 02 Bara 2011) :  Kanaaf jedhan Addee Loomiin, gamaaggama manneen hojii waliin kurmaana kurmaanaan taasifnuufi raawwii hojiiwwan misoomaa, komiiwwan kenninsa tajaajilaafi gama bulchiinsa gaariin hawaasa biraa ka’an irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000