Mata Duree

Kutaa 2ffaa (Fulbaana 18 Bara 2012) CAFFEEFI MANNEEN MAREE


_______//__________
Caffeen Oromiyaas, Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaatiif karaa aangoo isaaniin walitti hin buuneen yeroo yeroon hordoffiifi deggarsa barbaachisaa ta’e taasisuun cinaatti dandeettii raawwachiisummaa isaanii cimsuufis hojii bal’aa hojjechaa kan tureefi jirudha. Hojii hojjetame kanaanis, hojimaata Manneen Maree beekuun ittiin hojjechuun walqabatee, Afyaa’onnis ta’e hoggansi Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaa gahee hojii isaanii beekanii daangaa aangoo kennameef keessatti hojjechuu akka qaban taasisuudhaaf hojiin hubannoo uumuufi qaamaan gadi bu’anii daawwannaa hojii taasisuu bal’inaan hojjetamee kan jiruufi bu’aawwan gurguddoonis irraa argamanii jiru.

Bara kanas, Manneen Maree Qophii Karoora bara 2012 kana keessatti hojiiwwan idileen hojjetamuu qaban akkuma jirutti ta’ee, dabalataan dhimmoota jajjaboo ajandaa biyyaalessaafi naannoo keenyaa ta’aniifi hirmaannaa qaama hundaa barbaadan addaan baasuun qaama karoorichaa akka taasifataniifi beekanii gahee isaanii akka taphataniif waltajjiin marii qophaa’ee hooggansa Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaa waliin mari’atamee jira.

Marii kanaanis, barri 2012 bara itti Karoora Guddinaafi Jijjiiramaa waggaa shaniif qabanne itti xumuurru ta’uu, bara Caffeefi Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran bara hojii isaanii xumuuraniifi Filannoo marsaa 6ffaaf qophiin itti taasifamu ta’uu, ayyaanota gurguddoo kan akka ayyaana Alaabaa Onkoloolessa 03 Bara 2012 kabajamuufi Guyyaa Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa Oromiyaan Finfinnee irratti kabajuuf qophii taasisaa jirtu ilaalchisee caasaan sadarkaan jiru gaheesaa akka bahatuuf, jijjiirama dhufeen walqabatee qabiinsa mirga namoomaafi ijaarsa sirna demokiraasii dagaagsuu keessatti sochii taasifamaa jiru caalaatti cimsuuf gaheen qaama kanaa guddaa ta’uu hubannoo keessa galchuun karoora hojiiwwan kanneeniin walgituufi raawwachiisuu danda’u irra deebiin sakatta’uun qopheeffatanii hojiitti akka seenan kallattiin taa’ee jira.

Dhumarrattis, Raawwii Hojii Bara 2011tiin Fooramii Afyaa’ota Godinaa hojii fakkeenyummaa qabu hojjetan shan (5)f badhaasni kompiwutaraafi waraqaa ragaa, Manneen Maree Aanaalee 46fi Manneen Maree Magaalotaa 14f immoo waraqaan ragaa beekamtii Waajjira Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin akka kennamuuf taasifamee jira.

 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Gur. 11,20…

CAFFEE – (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa muudama qaama raawwachiisaa adda addaa Pireezidaantii MNO Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaateef irratti mari'atee haala armaan gadiin mirkaneessee jira. Kaadhimamtoonni Miseensa Kaabinee Naannichaa ta'anii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

muudama Pirazdaantii…

CAFFEE - (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'anii Naannicha akka hooggananiif moggaasee jira.

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

_____//______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Hoogganaa Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaafi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa wixinichaa ilaalchisee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

___//___Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Kab. Obbo Yiilmaa Wayyeessaa, Dura Taa'aa Koree Dh/Dh Bulchiinsaafi Seeraa fi Hoji Gaggeessaa Tumsaa Indoowumantii Kab. Obbo Abarraa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

____//___Wixinee kana Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammadiifi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

______//_______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee MIsoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammad, D/T/Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruufi qaamni wixinee kana qopheesse Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000