Mata Duree

Kutaa 2ffaa (Fulbaana 18 Bara 2012) CAFFEEFI MANNEEN MAREE


_______//__________
Caffeen Oromiyaas, Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaatiif karaa aangoo isaaniin walitti hin buuneen yeroo yeroon hordoffiifi deggarsa barbaachisaa ta’e taasisuun cinaatti dandeettii raawwachiisummaa isaanii cimsuufis hojii bal’aa hojjechaa kan tureefi jirudha. Hojii hojjetame kanaanis, hojimaata Manneen Maree beekuun ittiin hojjechuun walqabatee, Afyaa’onnis ta’e hoggansi Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaa gahee hojii isaanii beekanii daangaa aangoo kennameef keessatti hojjechuu akka qaban taasisuudhaaf hojiin hubannoo uumuufi qaamaan gadi bu’anii daawwannaa hojii taasisuu bal’inaan hojjetamee kan jiruufi bu’aawwan gurguddoonis irraa argamanii jiru.

Bara kanas, Manneen Maree Qophii Karoora bara 2012 kana keessatti hojiiwwan idileen hojjetamuu qaban akkuma jirutti ta’ee, dabalataan dhimmoota jajjaboo ajandaa biyyaalessaafi naannoo keenyaa ta’aniifi hirmaannaa qaama hundaa barbaadan addaan baasuun qaama karoorichaa akka taasifataniifi beekanii gahee isaanii akka taphataniif waltajjiin marii qophaa’ee hooggansa Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaa waliin mari’atamee jira.

Marii kanaanis, barri 2012 bara itti Karoora Guddinaafi Jijjiiramaa waggaa shaniif qabanne itti xumuurru ta’uu, bara Caffeefi Manneen Maree Ummataa sadarkaan jiran bara hojii isaanii xumuuraniifi Filannoo marsaa 6ffaaf qophiin itti taasifamu ta’uu, ayyaanota gurguddoo kan akka ayyaana Alaabaa Onkoloolessa 03 Bara 2012 kabajamuufi Guyyaa Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa Oromiyaan Finfinnee irratti kabajuuf qophii taasisaa jirtu ilaalchisee caasaan sadarkaan jiru gaheesaa akka bahatuuf, jijjiirama dhufeen walqabatee qabiinsa mirga namoomaafi ijaarsa sirna demokiraasii dagaagsuu keessatti sochii taasifamaa jiru caalaatti cimsuuf gaheen qaama kanaa guddaa ta’uu hubannoo keessa galchuun karoora hojiiwwan kanneeniin walgituufi raawwachiisuu danda’u irra deebiin sakatta’uun qopheeffatanii hojiitti akka seenan kallattiin taa’ee jira.

Dhumarrattis, Raawwii Hojii Bara 2011tiin Fooramii Afyaa’ota Godinaa hojii fakkeenyummaa qabu hojjetan shan (5)f badhaasni kompiwutaraafi waraqaa ragaa, Manneen Maree Aanaalee 46fi Manneen Maree Magaalotaa 14f immoo waraqaan ragaa beekamtii Waajjira Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin akka kennamuuf taasifamee jira.

 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Onkolooles…

CAFFEE - (Onkoloolessa 25 Bara 2012) : Koreen Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa manneen hojii isaaf itti waamaman 8 dhaggeeffatee kallattii itti aanu kaa’ee jira.

____//____Koreen kun, gamaaggama taasiseen gama barnootaatiin, hojiin baruufi barsiisuu Afaan Oromootiin Naannolee biroofi Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufuu kan qabu ta’uu ibsuun hordoffiifi to’annoon dhaabbilee barnoota dhuunfaa irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Onkolooles…

CAFFEE - (Onkoloolessa 26 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Dubartootaa, Daa'immaniifi Dargaggootaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii Kurmaana 1ffaa Biiroo Dhimma Dubartootaafi Daa'immanii, akkasumas, Komiishinii Ispoortii Oromiyaa qoratee jira.

______//________Qophii karoora bara 2012 irratti hundaa'uun raawwii hojii Kurmaana 1ffaa kan xiinxale koreen kun, dubartoonniifi dargaggoonni hojii kenna tajaajila lammummaa keessatti hirmaannaan taasisaa turan, aadaan qusannoo dubartootaa, bakka oolmaa Ispoortii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Onkolooles…

CAFFEE - (Onkoloolessa 26 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Caffee Oromiyaa Raawwii Hojii Kurmaana 1ffaa bara 2012 Manneen Hojii shanii gamaaggamee jira. _

______ //______ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Maallaqaafi Walta'iinsa Diinagdee, A/T/Galiiwwanii, Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee, Mana Hojii Odiitara Muummichaafi Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenya Oromiyaa dhaggeeffatee kallattii kaa'eera. Bu'uuruma kanaan, karoora hirmaachisaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Onk. 27, 2…

CAFFEE - (Onk. 27, 2012) Koreen Dhaabbii Dhimma Bu'uuraalee Misoomaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 1ffaa seektaroota isaaf itti waamaman qoratee kallattii kaa'ee jira.

______//______ Manneen hojii Koree kanaan hordofaman, Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa, A/T/ Daandiiwwan Oromiyaa, A/T/Geejjiba Oromiyaa, A/T/ Konistiraakshinii Oromiyaa, A/T/ Dhaabbilee Misoomaa Oromiyaafi A/T/ Misooma Albuudaa Oromiyaa yommuu ta'an manneen...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sad. 03 Ba…

CAFFEE - (Sad. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira.

_____//_____Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sad. 03 Ba…

CAFFEE - (Sad. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Qabeenya Namaa Caffee Oromiyaa manneen hojii korichaaf itti waamaman sadii gamaaggamee jira. _____//_____

Koreen kun, gamaaggama raawwii hojii kurmaana 1ffaa taasiseen, Gabaasa Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknoloojiifi Qunnamtii Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa dhaggeeffatee jira. Gamaaggama taasise keessattis, seektaroonni Paablik Sarvisiifi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000