Mata Duree

CAFFEE - (Waxabajjii 27/2007): Naannoo Oromiyaa keessatti aangoon Heera Naannichaa Hiikuu Komiishinii Hiikaa Heera MNOtiif kan kenname ta’uu Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhoo ibsan.


_______//_______
Kab Addee Loomiin Haasawaa Walgahii Idilee Komiishinii kanarratti taasisan keessatti Heera Mootummaa Naannichaa Bara 1994 Fooyya’ee Baheen aangoon Heericha hiikuu, kan Komiishinii Hiikaa Heeraa ta’uu kan murteesse yoo ta’u, Komishinicha ogummaan akka deeggaruuf immoo Gumiin Calaltuu Dhimmoota Heeraa Naannichaas akka gurmaa’u Heera kana keessatti Keew. 68 jalatti tumamee kan jiru ta’uu ibsan.

Sirni Hiikkaa Heeraa kun akka jiraatu kaayyoon taasifameef jedhan Addee Loomiin, Naannicha keessatti ol’aantummaan Heeraafi seeraa akka mirkanaa’u taasisuudhaan mirgoonni bu’uuraa lammiilee Heeraan beekkamtii argatan akka kabajamaniifi hin sarbamneef hojimaata ittiin mirkaneeffachuuf diriiredha jedhan.

Gumiin Calaltuu Dhimmoota Heeraas, dhimmoota Hiikkaa Heeraa barbaadu jedhamanii hanga ammaatti isaaf dhiyaatan hunda qoratee murtii itti kennaa kan ture yoo ta’u, dhimmoonni murtii dhumaa Komishinii kanaaf har’a dhiyaachuuf deemanis, gumaacha gumii kanaatiin bu’aa argame ta’uu haasawaa isaanii keessatti ibsaniiru.

Gara fuula duraattis jedhan Addee Loomiin, sirna Hiikkaa Heeraa kana gahumsaafi qixa barbaadamuun hojiirra oolchuu jechuun, hirmaannaafi fayyadamummaa uummata keenyaa daran dabaluu akka ta’e hubatamee, hudhaalee hojii kana galmaan gahuu keessatti gufuu ta’uu malan hunda adda baasuun, sirnichi caalmaatti akka dhugoomu taasisuun kallattii xiyyeeffannaa qaama dhimmi ilaalu hundaa ta’uu akka qabus dhaamaniiru.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Koreen Olaanaa Kaba…

CAFFEE - (Fulbaana 20 Bara 2011):_____//______Koreen kun, walgahiisaa jalqabaa Fulbaana 14 Bara 2012 gaggeesseen wixinee karooraa irratti mari’atee, karoorichi irra deebiin dhimmoota gurguddoo dabalamuu qaban dabalatee akkasumas, hojiiwwan ijoo Koreewwan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

____//_____ Guyyaan Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa Marsaa 14ffaa Sadaasa 29/2012 Qopheessummaa Naannoo Oromiyaatiin handhuura Oromiyaa kan taate Magaalaa #FINFINNEEtti ni kabajama. Guyyaan kun, Guyyaa Heerri Mootummaa Rippaabiliika Demokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa Sadaasa 29 Bara 1987...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Kutaa 1ffaa (Fulbaan…

_______//_____Heera Mootummaa Naannichaa Bara 1987 ragga’e keewwata 46 (1) irratti qaamni Mootummaa Naannichaa inni seera baasuufi qaamni olaanaan Naannichaa #CAFFEE akka ta’e ni ibsa. Haa ta’u malee, akkaataa Keewwata 56 (2)n Pireezidaantichi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Kutaa 2ffaa (Fulbaan…

_______//__________Caffeen Oromiyaas, Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaatiif karaa aangoo isaaniin walitti hin buuneen yeroo yeroon hordoffiifi deggarsa barbaachisaa ta’e taasisuun cinaatti dandeettii raawwachiisummaa isaanii cimsuufis hojii bal’aa hojjechaa kan tureefi jirudha...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Waajjirri Caffee Oro…

Waajjirri Caffee Oromiyaa hooggansaafi hojjettoota isaa waliin Qophii Karoora Waggaa Bara 2012 irratti Magaalaa Adaamaatti mari'achaa jira.

CAFFEE - (Hagayya 16 Bara 2011): _______//________ Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhoo waltajjii kanarratti argamuun haasawaa gabaabaa taasisaniin, boqonnaa qophii karooraa kana keessatti hojii keenya wayita karoorfannu, hojiilee Caffeen raawwachuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Jijjiirama biyyiifi …

Jijjiirama biyyiifi naannoon keenya keessa jirtu utubuun galmaan gahuu keessatti gaheen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa murteessaadha jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kabajamoo Addee Loomii Badhoo.

CAFFEE - (Hagayya 02 Bara 2011) :  Kanaaf jedhan Addee Loomiin, gamaaggama manneen hojii waliin kurmaana kurmaanaan taasifnuufi raawwii hojiiwwan misoomaa, komiiwwan kenninsa tajaajilaafi gama bulchiinsa gaariin hawaasa biraa ka’an irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000