Mata Duree

CAFFEE - (Waxabajjii 27/2007): Naannoo Oromiyaa keessatti aangoon Heera Naannichaa Hiikuu Komiishinii Hiikaa Heera MNOtiif kan kenname ta’uu Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhoo ibsan.


_______//_______
Kab Addee Loomiin Haasawaa Walgahii Idilee Komiishinii kanarratti taasisan keessatti Heera Mootummaa Naannichaa Bara 1994 Fooyya’ee Baheen aangoon Heericha hiikuu, kan Komiishinii Hiikaa Heeraa ta’uu kan murteesse yoo ta’u, Komishinicha ogummaan akka deeggaruuf immoo Gumiin Calaltuu Dhimmoota Heeraa Naannichaas akka gurmaa’u Heera kana keessatti Keew. 68 jalatti tumamee kan jiru ta’uu ibsan.

Sirni Hiikkaa Heeraa kun akka jiraatu kaayyoon taasifameef jedhan Addee Loomiin, Naannicha keessatti ol’aantummaan Heeraafi seeraa akka mirkanaa’u taasisuudhaan mirgoonni bu’uuraa lammiilee Heeraan beekkamtii argatan akka kabajamaniifi hin sarbamneef hojimaata ittiin mirkaneeffachuuf diriiredha jedhan.

Gumiin Calaltuu Dhimmoota Heeraas, dhimmoota Hiikkaa Heeraa barbaadu jedhamanii hanga ammaatti isaaf dhiyaatan hunda qoratee murtii itti kennaa kan ture yoo ta’u, dhimmoonni murtii dhumaa Komishinii kanaaf har’a dhiyaachuuf deemanis, gumaacha gumii kanaatiin bu’aa argame ta’uu haasawaa isaanii keessatti ibsaniiru.

Gara fuula duraattis jedhan Addee Loomiin, sirna Hiikkaa Heeraa kana gahumsaafi qixa barbaadamuun hojiirra oolchuu jechuun, hirmaannaafi fayyadamummaa uummata keenyaa daran dabaluu akka ta’e hubatamee, hudhaalee hojii kana galmaan gahuu keessatti gufuu ta’uu malan hunda adda baasuun, sirnichi caalmaatti akka dhugoomu taasisuun kallattii xiyyeeffannaa qaama dhimmi ilaalu hundaa ta’uu akka qabus dhaamaniiru.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Adoolessa …

CAFFEE - (Adoolessa 18,2012): Koreewwan Dhaabbii Caffee Hordoffiifi To’annoo Bara 2012 keessa taasisaa turan qindeessuun Gabaasa Qaama Raaawaachiisaa dhiyaate irratti yaada waliigalaa Caffeef dhiyeessanii jiru

. __//__ D/T/Koree Dh/Dh/Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Lachiisaa Hayyuu Gabaasa Raawwii Hojii Bara 2012 Pireezidaantii MNOtiin dhiyaate ilaalchisee hordoffiifi to’annoo Koreewwan Dhaabbii bara kana taasisaa turan cuunfuun yaada waliigalaa Caffeef...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//___ Karoorri Bara 2013 qaama karoora imala badhaadhinaa waggoottan kurnan itti aananii ta’e, bara 2013tti oomishaafi oomishtummaa qonnaa dabaluun cinaatti, hojiiwwan tarsiimaa’aa ta’an kan akka makaanaayizeeshinii qonnaa, misooma beeyladaa, misooma jallisiifi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – Gabaasa Qaa…

  __//__ Bara 2012tti barattoota mil. 11.1 simachuuf karoorfamee, barattoonni mil. 10.6 (%96.4) carraa barnootaa argatanii kan barachaa jiran yammuu ta’u; kanneen keessaa mil. 4.8 barattoota shamarraniiti. Akkasumas, barnoota fedhii addaatiin barattoota...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Adoolessa …

CAFFEE – (Adoolessa 18,2012): Hojiiwwan Bara Kana Gama Misooma Magaalaatiin hojjetaman ilaalchisee Kab. Pireezidaantii MNO Caffeef wayita dhiyeessan

  __//__ Gama Misooma Magaalaatiin uwwisa bu’uuraalee misoomaa guddisuuf bara kana baajata mootummaa, galii mana qopheessaa, fandii baankii addunyaafi hirmaannaa uummataatiin hojii sagantaalee adda addaatiin bu’uuraalee misoomaa pirojeektoota 1,395 ummata mil.1.5 fayyadamaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  ___//___ Gaaasa dhiyaate keessaa gama diinagdeetiin hojjetaman ilaalchisee akka dhiyeessanitti, Karoora KGT 2ffaa bara kana xumurameen raawwii gaarii galmaa’een fayyadamummaa ummataa mirkaneessuun danda’ameera. Imaammattootaafi tasiimoowwan misoomaa, ijaarsa sirnaa dimokraasii fi bulchiinsa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Adoolessa …

  __//__ Qabsaa’aafi mallattoo tokkummaa qabsoo Oromoo kan ta’e Artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti ajjeechaa garajabinaa raawwatameef gadda guddaa natti dhagahame ibsa. Walgahii Idilee 12ffaa Caffee Oromiyaa yeroo addaa fi murteessaa ta’e kanatti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000