Mata Duree

CAFFEE - (Waxabajjii 27/2007): Naannoo Oromiyaa keessatti aangoon Heera Naannichaa Hiikuu Komiishinii Hiikaa Heera MNOtiif kan kenname ta’uu Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhoo ibsan.


_______//_______
Kab Addee Loomiin Haasawaa Walgahii Idilee Komiishinii kanarratti taasisan keessatti Heera Mootummaa Naannichaa Bara 1994 Fooyya’ee Baheen aangoon Heericha hiikuu, kan Komiishinii Hiikaa Heeraa ta’uu kan murteesse yoo ta’u, Komishinicha ogummaan akka deeggaruuf immoo Gumiin Calaltuu Dhimmoota Heeraa Naannichaas akka gurmaa’u Heera kana keessatti Keew. 68 jalatti tumamee kan jiru ta’uu ibsan.

Sirni Hiikkaa Heeraa kun akka jiraatu kaayyoon taasifameef jedhan Addee Loomiin, Naannicha keessatti ol’aantummaan Heeraafi seeraa akka mirkanaa’u taasisuudhaan mirgoonni bu’uuraa lammiilee Heeraan beekkamtii argatan akka kabajamaniifi hin sarbamneef hojimaata ittiin mirkaneeffachuuf diriiredha jedhan.

Gumiin Calaltuu Dhimmoota Heeraas, dhimmoota Hiikkaa Heeraa barbaadu jedhamanii hanga ammaatti isaaf dhiyaatan hunda qoratee murtii itti kennaa kan ture yoo ta’u, dhimmoonni murtii dhumaa Komishinii kanaaf har’a dhiyaachuuf deemanis, gumaacha gumii kanaatiin bu’aa argame ta’uu haasawaa isaanii keessatti ibsaniiru.

Gara fuula duraattis jedhan Addee Loomiin, sirna Hiikkaa Heeraa kana gahumsaafi qixa barbaadamuun hojiirra oolchuu jechuun, hirmaannaafi fayyadamummaa uummata keenyaa daran dabaluu akka ta’e hubatamee, hudhaalee hojii kana galmaan gahuu keessatti gufuu ta’uu malan hunda adda baasuun, sirnichi caalmaatti akka dhugoomu taasisuun kallattii xiyyeeffannaa qaama dhimmi ilaalu hundaa ta’uu akka qabus dhaamaniiru.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Onkolooles…

CAFFEE - (Onkoloolessa 25 Bara 2012) : Koreen Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa manneen hojii isaaf itti waamaman 8 dhaggeeffatee kallattii itti aanu kaa’ee jira.

____//____Koreen kun, gamaaggama taasiseen gama barnootaatiin, hojiin baruufi barsiisuu Afaan Oromootiin Naannolee biroofi Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufuu kan qabu ta’uu ibsuun hordoffiifi to’annoon dhaabbilee barnoota dhuunfaa irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Onkolooles…

CAFFEE - (Onkoloolessa 26 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Dubartootaa, Daa'immaniifi Dargaggootaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii Kurmaana 1ffaa Biiroo Dhimma Dubartootaafi Daa'immanii, akkasumas, Komiishinii Ispoortii Oromiyaa qoratee jira.

______//________Qophii karoora bara 2012 irratti hundaa'uun raawwii hojii Kurmaana 1ffaa kan xiinxale koreen kun, dubartoonniifi dargaggoonni hojii kenna tajaajila lammummaa keessatti hirmaannaan taasisaa turan, aadaan qusannoo dubartootaa, bakka oolmaa Ispoortii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Onkolooles…

CAFFEE - (Onkoloolessa 26 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Caffee Oromiyaa Raawwii Hojii Kurmaana 1ffaa bara 2012 Manneen Hojii shanii gamaaggamee jira. _

______ //______ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Maallaqaafi Walta'iinsa Diinagdee, A/T/Galiiwwanii, Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee, Mana Hojii Odiitara Muummichaafi Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenya Oromiyaa dhaggeeffatee kallattii kaa'eera. Bu'uuruma kanaan, karoora hirmaachisaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Onk. 27, 2…

CAFFEE - (Onk. 27, 2012) Koreen Dhaabbii Dhimma Bu'uuraalee Misoomaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 1ffaa seektaroota isaaf itti waamaman qoratee kallattii kaa'ee jira.

______//______ Manneen hojii Koree kanaan hordofaman, Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa, A/T/ Daandiiwwan Oromiyaa, A/T/Geejjiba Oromiyaa, A/T/ Konistiraakshinii Oromiyaa, A/T/ Dhaabbilee Misoomaa Oromiyaafi A/T/ Misooma Albuudaa Oromiyaa yommuu ta'an manneen...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sad. 03 Ba…

CAFFEE - (Sad. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira.

_____//_____Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sad. 03 Ba…

CAFFEE - (Sad. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Qabeenya Namaa Caffee Oromiyaa manneen hojii korichaaf itti waamaman sadii gamaaggamee jira. _____//_____

Koreen kun, gamaaggama raawwii hojii kurmaana 1ffaa taasiseen, Gabaasa Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknoloojiifi Qunnamtii Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa dhaggeeffatee jira. Gamaaggama taasise keessattis, seektaroonni Paablik Sarvisiifi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000