Mata Duree

Manni Maree Mootummaa Naannoo Ummattoota Gaambeellaa Waajjira Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaarraa muuxannoo fudhate

CAFFEE - (Bit. 16 Bara 2011):- 
_____//_____
Caffeetti Gorsaa Dhimma Seeraa kan ta’an Obbo Abdii Kadir, hojimaataafi gurmaayina Caffee, sirna hordoffiifi to’annoo, adeemsa seera tumuufi hojiiwwan bakka bu’ummaa uummataa ilaalchisee jila Mana Maree Mootummaa Naannoo Ummattoota Gaambeellaarraa Waajjira Caffee Finfinneetti argamu dhufaniif barreeffama gabaabaa haala waliigalaa ibsu dhiyeessanii jiru.

Xumurarrattis, hojimaataafi muuxannoowwan Caffeen itti fayyadamuun hojjechaa jiru ilaalchisee Itti Gaafatamaan Waajjira Caffee Oromiyaa Obbo Sammaan A/Goojjam ibsa dabalataa kennuun muuxannoo gama lamaaniin jiru waliif qoodanii jiru. Waljijjiirraan muuxannoo Manneen Maree Naannolee gidduutti adeemsifamus raawwii Manneen Maree cimsuu keessatti gumaacha olaanaa kan qabu ta’uus jilli kun ibsee jira.

Image may contain: 1 person, sittingImage may contain: 1 person, sitting
Image may contain: 4 people, people sitting, table and indoor
Image may contain: 5 people, people sitting, table and indoor
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Gur. 11,20…

CAFFEE – (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa muudama qaama raawwachiisaa adda addaa Pireezidaantii MNO Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaateef irratti mari'atee haala armaan gadiin mirkaneessee jira. Kaadhimamtoonni Miseensa Kaabinee Naannichaa ta'anii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

muudama Pirazdaantii…

CAFFEE - (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'anii Naannicha akka hooggananiif moggaasee jira.

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

_____//______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Hoogganaa Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaafi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa wixinichaa ilaalchisee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

___//___Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Kab. Obbo Yiilmaa Wayyeessaa, Dura Taa'aa Koree Dh/Dh Bulchiinsaafi Seeraa fi Hoji Gaggeessaa Tumsaa Indoowumantii Kab. Obbo Abarraa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

____//___Wixinee kana Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammadiifi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

______//_______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee MIsoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammad, D/T/Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruufi qaamni wixinee kana qopheesse Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000