Mata Duree

Guyyaan Dubartootaa (March 8) sadarkaa Waajjira Caffeetti kabajame

CAFFEE – (Bit. 10/2011):- .

‘Dubartii barsiisuun maatii barsiisuudha’ kan jedhan Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhooti. Dubartoonni maatiif bu'uura; maatiirra darbees akka biyyaatti gahee olaanaa qabaachuu isaanii ibsuun, dhimmoota siyaasaa, diinagdeefi hawaasummaa keessattis dubartoonni gahee olaanaa qabu jedhan.

Itti aansuunis, barreeffama dhimma kanarratti seenaa gabaabaa akka Addunyaatti jiruufi haala qabatamaa biyya keenyaa immoo injifannoowwaniifi hanqinaalee jiran irratti D/Teessuu Koree Dhaabbii Dhimma Dubartootaa, Daa'immaniifi Dargaggootaa Caffee Oromiyaa kan ta'an Kab. Addee Mastaawut Fayisaa waltajjichaaf dhiyeessaniiru. Guyyaan Dubartootaa (March 8) kun sadarkaa Addunyaatti yeroo 108ffaaf, sadarkaa biyya keenyaatti immoo yeroo 43ffaaf hooggantootaafi hojjettoota Waajjira Caffee waliin kabajamee jira. Sirni muraa Keekiis Afyaa'ii Caaffee Kab Addee Loomii Badhoo, Kab. Afyaa'ii I/Aantuun Kab. Addee Maahbuubaa Adamiifi Kab. Addee Mastaawut Fayisaatiin raawwatameera.

Image may contain: 3 people, people sitting and indoor
Image may contain: 9 people, people sitting and indoor
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Gur. 11,20…

CAFFEE – (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa muudama qaama raawwachiisaa adda addaa Pireezidaantii MNO Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaateef irratti mari'atee haala armaan gadiin mirkaneessee jira. Kaadhimamtoonni Miseensa Kaabinee Naannichaa ta'anii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

muudama Pirazdaantii…

CAFFEE - (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'anii Naannicha akka hooggananiif moggaasee jira.

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

_____//______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Hoogganaa Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaafi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa wixinichaa ilaalchisee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

___//___Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Kab. Obbo Yiilmaa Wayyeessaa, Dura Taa'aa Koree Dh/Dh Bulchiinsaafi Seeraa fi Hoji Gaggeessaa Tumsaa Indoowumantii Kab. Obbo Abarraa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

____//___Wixinee kana Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammadiifi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

______//_______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee MIsoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammad, D/T/Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruufi qaamni wixinee kana qopheesse Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000