Mata Duree

Guyyaan Dubartootaa (March 8) sadarkaa Waajjira Caffeetti kabajame

CAFFEE – (Bit. 10/2011):- .

‘Dubartii barsiisuun maatii barsiisuudha’ kan jedhan Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhooti. Dubartoonni maatiif bu'uura; maatiirra darbees akka biyyaatti gahee olaanaa qabaachuu isaanii ibsuun, dhimmoota siyaasaa, diinagdeefi hawaasummaa keessattis dubartoonni gahee olaanaa qabu jedhan.

Itti aansuunis, barreeffama dhimma kanarratti seenaa gabaabaa akka Addunyaatti jiruufi haala qabatamaa biyya keenyaa immoo injifannoowwaniifi hanqinaalee jiran irratti D/Teessuu Koree Dhaabbii Dhimma Dubartootaa, Daa'immaniifi Dargaggootaa Caffee Oromiyaa kan ta'an Kab. Addee Mastaawut Fayisaa waltajjichaaf dhiyeessaniiru. Guyyaan Dubartootaa (March 8) kun sadarkaa Addunyaatti yeroo 108ffaaf, sadarkaa biyya keenyaatti immoo yeroo 43ffaaf hooggantootaafi hojjettoota Waajjira Caffee waliin kabajamee jira. Sirni muraa Keekiis Afyaa'ii Caaffee Kab Addee Loomii Badhoo, Kab. Afyaa'ii I/Aantuun Kab. Addee Maahbuubaa Adamiifi Kab. Addee Mastaawut Fayisaatiin raawwatameera.

Image may contain: 3 people, people sitting and indoor
Image may contain: 9 people, people sitting and indoor
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Koreen Olaanaa Kaba…

CAFFEE - (Fulbaana 20 Bara 2011):_____//______Koreen kun, walgahiisaa jalqabaa Fulbaana 14 Bara 2012 gaggeesseen wixinee karooraa irratti mari’atee, karoorichi irra deebiin dhimmoota gurguddoo dabalamuu qaban dabalatee akkasumas, hojiiwwan ijoo Koreewwan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

____//_____ Guyyaan Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa Marsaa 14ffaa Sadaasa 29/2012 Qopheessummaa Naannoo Oromiyaatiin handhuura Oromiyaa kan taate Magaalaa #FINFINNEEtti ni kabajama. Guyyaan kun, Guyyaa Heerri Mootummaa Rippaabiliika Demokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa Sadaasa 29 Bara 1987...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Kutaa 1ffaa (Fulbaan…

_______//_____Heera Mootummaa Naannichaa Bara 1987 ragga’e keewwata 46 (1) irratti qaamni Mootummaa Naannichaa inni seera baasuufi qaamni olaanaan Naannichaa #CAFFEE akka ta’e ni ibsa. Haa ta’u malee, akkaataa Keewwata 56 (2)n Pireezidaantichi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Kutaa 2ffaa (Fulbaan…

_______//__________Caffeen Oromiyaas, Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaatiif karaa aangoo isaaniin walitti hin buuneen yeroo yeroon hordoffiifi deggarsa barbaachisaa ta’e taasisuun cinaatti dandeettii raawwachiisummaa isaanii cimsuufis hojii bal’aa hojjechaa kan tureefi jirudha...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Waajjirri Caffee Oro…

Waajjirri Caffee Oromiyaa hooggansaafi hojjettoota isaa waliin Qophii Karoora Waggaa Bara 2012 irratti Magaalaa Adaamaatti mari'achaa jira.

CAFFEE - (Hagayya 16 Bara 2011): _______//________ Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhoo waltajjii kanarratti argamuun haasawaa gabaabaa taasisaniin, boqonnaa qophii karooraa kana keessatti hojii keenya wayita karoorfannu, hojiilee Caffeen raawwachuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Jijjiirama biyyiifi …

Jijjiirama biyyiifi naannoon keenya keessa jirtu utubuun galmaan gahuu keessatti gaheen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa murteessaadha jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kabajamoo Addee Loomii Badhoo.

CAFFEE - (Hagayya 02 Bara 2011) :  Kanaaf jedhan Addee Loomiin, gamaaggama manneen hojii waliin kurmaana kurmaanaan taasifnuufi raawwii hojiiwwan misoomaa, komiiwwan kenninsa tajaajilaafi gama bulchiinsa gaariin hawaasa biraa ka’an irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000