Mata Duree

Aangoofi gahee hojii Manneen Mareetiif Heeraan kenname irratti hundaa'uun hojii hordoffiifi to’annoo gahumsa qabuufi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf kutannoon akka hojjetan hirmaattonni leenjii Ogeeyyii Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaa ibsan.

CAFFEE – (Bitootessa 04/2011) 
________ // _________
Ogeeyyiin Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaa waltajjii leenjii marsaa 2ffaa Adaamaatti taa'aa jiran yaada kennaniin, Heerri Mootummaa biyyaaf Naannoo keenyaa gaaffiiwwan siyaasaa, diinagdee, hawàasummaa, walqixxummaafi mirgoota lammiilee akkasumas sabaaf sablammootaa karaa deebisuu danda'uun kan qophaaye ta'us hojiirra oolmaa isaarratti hanqinoonni jiraachuu ibsanii, hanqinoota kanneen furuuf gahee keenya adda durummaan ni baana jedhaniiru. Aangoofi hojii qaamolee mootummaa ifatti Heeraafi seeraan adda bahee kennameef hojiirra oolchuu keessatti hanqinoota Naannoo Manneen Mareetti mul’ataa jiran sirreessaa deemuun barbaachisaa akka ta'e akka fakkeenyaatti kaasanii jiru. Kana malees, Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaa aangoofi hojii isaanii beekanii hojjechuun akkuma jirutti ta'ee Heera Mootummaa kabajanii kabachiisuufi sirnaan akka hojiirra oolu taasisuu keessattis gaheen isaanii olaanaa ta'uu ibsaniiru

.

Kana cinaatti immoo, Caffeen Mootummaan Naannoo Oromiyaas Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaatiif xiyyeeffannaa kennuun yoo deeggare caalaatti cimanii akka hojjechuu akka danda'an kan isaan gargaaru ta'uu ibsaniiru.

Image may contain: 2 people
Image may contain: 3 people, people sitting, closeup and indoor
Image may contain: 3 people
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Koreen Olaanaa Kaba…

CAFFEE - (Fulbaana 20 Bara 2011):_____//______Koreen kun, walgahiisaa jalqabaa Fulbaana 14 Bara 2012 gaggeesseen wixinee karooraa irratti mari’atee, karoorichi irra deebiin dhimmoota gurguddoo dabalamuu qaban dabalatee akkasumas, hojiiwwan ijoo Koreewwan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

____//_____ Guyyaan Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa Marsaa 14ffaa Sadaasa 29/2012 Qopheessummaa Naannoo Oromiyaatiin handhuura Oromiyaa kan taate Magaalaa #FINFINNEEtti ni kabajama. Guyyaan kun, Guyyaa Heerri Mootummaa Rippaabiliika Demokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa Sadaasa 29 Bara 1987...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Kutaa 1ffaa (Fulbaan…

_______//_____Heera Mootummaa Naannichaa Bara 1987 ragga’e keewwata 46 (1) irratti qaamni Mootummaa Naannichaa inni seera baasuufi qaamni olaanaan Naannichaa #CAFFEE akka ta’e ni ibsa. Haa ta’u malee, akkaataa Keewwata 56 (2)n Pireezidaantichi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Kutaa 2ffaa (Fulbaan…

_______//__________Caffeen Oromiyaas, Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaatiif karaa aangoo isaaniin walitti hin buuneen yeroo yeroon hordoffiifi deggarsa barbaachisaa ta’e taasisuun cinaatti dandeettii raawwachiisummaa isaanii cimsuufis hojii bal’aa hojjechaa kan tureefi jirudha...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Waajjirri Caffee Oro…

Waajjirri Caffee Oromiyaa hooggansaafi hojjettoota isaa waliin Qophii Karoora Waggaa Bara 2012 irratti Magaalaa Adaamaatti mari'achaa jira.

CAFFEE - (Hagayya 16 Bara 2011): _______//________ Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhoo waltajjii kanarratti argamuun haasawaa gabaabaa taasisaniin, boqonnaa qophii karooraa kana keessatti hojii keenya wayita karoorfannu, hojiilee Caffeen raawwachuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Jijjiirama biyyiifi …

Jijjiirama biyyiifi naannoon keenya keessa jirtu utubuun galmaan gahuu keessatti gaheen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa murteessaadha jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kabajamoo Addee Loomii Badhoo.

CAFFEE - (Hagayya 02 Bara 2011) :  Kanaaf jedhan Addee Loomiin, gamaaggama manneen hojii waliin kurmaana kurmaanaan taasifnuufi raawwii hojiiwwan misoomaa, komiiwwan kenninsa tajaajilaafi gama bulchiinsa gaariin hawaasa biraa ka’an irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000