Mata Duree

Aangoofi gahee hojii Manneen Mareetiif Heeraan kenname irratti hundaa'uun hojii hordoffiifi to’annoo gahumsa qabuufi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf kutannoon akka hojjetan hirmaattonni leenjii Ogeeyyii Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaa ibsan.

CAFFEE – (Bitootessa 04/2011) 
________ // _________
Ogeeyyiin Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaa waltajjii leenjii marsaa 2ffaa Adaamaatti taa'aa jiran yaada kennaniin, Heerri Mootummaa biyyaaf Naannoo keenyaa gaaffiiwwan siyaasaa, diinagdee, hawàasummaa, walqixxummaafi mirgoota lammiilee akkasumas sabaaf sablammootaa karaa deebisuu danda'uun kan qophaaye ta'us hojiirra oolmaa isaarratti hanqinoonni jiraachuu ibsanii, hanqinoota kanneen furuuf gahee keenya adda durummaan ni baana jedhaniiru. Aangoofi hojii qaamolee mootummaa ifatti Heeraafi seeraan adda bahee kennameef hojiirra oolchuu keessatti hanqinoota Naannoo Manneen Mareetti mul’ataa jiran sirreessaa deemuun barbaachisaa akka ta'e akka fakkeenyaatti kaasanii jiru. Kana malees, Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaa aangoofi hojii isaanii beekanii hojjechuun akkuma jirutti ta'ee Heera Mootummaa kabajanii kabachiisuufi sirnaan akka hojiirra oolu taasisuu keessattis gaheen isaanii olaanaa ta'uu ibsaniiru

.

Kana cinaatti immoo, Caffeen Mootummaan Naannoo Oromiyaas Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaatiif xiyyeeffannaa kennuun yoo deeggare caalaatti cimanii akka hojjechuu akka danda'an kan isaan gargaaru ta'uu ibsaniiru.

Image may contain: 2 people
Image may contain: 3 people, people sitting, closeup and indoor
Image may contain: 3 people
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Gur. 11,20…

CAFFEE – (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa muudama qaama raawwachiisaa adda addaa Pireezidaantii MNO Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaateef irratti mari'atee haala armaan gadiin mirkaneessee jira. Kaadhimamtoonni Miseensa Kaabinee Naannichaa ta'anii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

muudama Pirazdaantii…

CAFFEE - (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'anii Naannicha akka hooggananiif moggaasee jira.

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

_____//______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Hoogganaa Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaafi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa wixinichaa ilaalchisee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

___//___Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Kab. Obbo Yiilmaa Wayyeessaa, Dura Taa'aa Koree Dh/Dh Bulchiinsaafi Seeraa fi Hoji Gaggeessaa Tumsaa Indoowumantii Kab. Obbo Abarraa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

____//___Wixinee kana Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammadiifi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

______//_______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee MIsoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammad, D/T/Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruufi qaamni wixinee kana qopheesse Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000