Mata Duree

CAFFEE – (19/06/2011) Gabaasa Raawwii Karoora Hojiiwwan Gurguddoo Walakkaa Waggaa Bara 2011Qaama Raawwachiisaa Pireezidaantiin MNO Caffeef dhiyeessan keessaa cuunfamee kan fudhatame


_____ //____
Misooma ariifataa fayyadamummaa uummataa irratti hundaa’eefi bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf karoorri bara 2011 Caffeen ragga’ee hojiirra kan oole ta’uu Pireezidaantiin MNO Kab. Obbo Lammaa Magarsaa gabaasa walakkaa waggaa Caffeef dhiyeessan keessatti ibsan.

Uummanni Oromoo hirmaannaafi fayyadamummaan siyaas-diinagdee haqa qabeessa ta’e biyyattii keessatti akka mirkanaa’uuf qabsoo dheeraafi wareegama hedduu kaffaleen jijjiiramni seena qabeessa ta’e galmaa’ee jira. Waggoottan sadan darbaniin asitti mootummaan riifoormiiwwan adda addaa taasisu cinaatti, nagaafi olaantummaa seeraa naannicha keessatti mirkaneessuuf hojiiwwan garaagaraa karaa bilchina qabuun hojjetamaa turuusaa gabaasi dhiyaate ibsee jira.

Haa ta’u malee, kaayyoon diinota keenyaa Oromoofi Oromiyaatti diina baay’isuu, gama biraan immoo, Oromoodhaan Oromoo cabsuuf maallaqaafi hidhannoo meeshaaleen waraanaas osoo hin hafiin walirratti nu ijaaruun rakkoo uumuudha. Ta’us, obsaafi bilchinaan uummata of cinaa hiriirsuun gara qabsoo nagaatti fiduuf hojii guddaan hojjetamaa turuu ibsan.

Guddina diinagdee biyyaafi naannoo keessatti misoomni qonnaa utubaa ce’uumsa industiriiti kan jedhan Pirezidaantiin MNO Kab. Ob. Lammaan, tarsiimoo oomishaafi oomishtummaa qonnaa guddisan hawaasa biraan gahuuf sirna eksteenshinii qonnaa hojiirra oolchuuf hojiin bal’aan hojjetamaa tureera. Keessattuu, oomisha midhaanii galtee industirii ta’aniifi mala qonnaa ammayya’aafi teknoloojii qonnaa beekumsa irratti hundaa’e babal’isuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa kan ture ta'uu ibsan. Haa ta'u malee, wabii nyaataa mirkaneessuuf , teknoloojii qonnaa bu’a qabeessummaan isaanii mirkanaa’e karaa guutuu ta’eefi gahumsa qabuun itti fayyadamuu irratti qaawwaan jiru bal’aa ta’uun waan hubatameef fuula duratti rakkoo kana furuuf tumsa qooda fudhattootaa barbaada jedhan.

Jiruufi jireenya hawaasa naannoo horsiise bulaa jijjiiruuf hojiiwwan misooma lafa dheedumsaa, dhiyeessii bishaan dhugaatii namaafi beeyladaa, misooma qonna midhaan gammoojjii, kunuunsaafi fooyyessa sanyii beeyladaa irratti hojiin bal’aan hojjetamaa tureera. Misooma agro-industirii xixiqqaa hanga gurguddaa keessatti hirmaachuun oomisha dheedhii irratti sona dabaluu, oomisha industirii gabaan barbaaduuf dhiyeessuufi qulqullina oomisha qonnaa dabaluufis hojiin mekaanaayizeeshinii waldaalee cimuu qaba jedhaniiru.

Dhiyeessiifi waliin gahiinsa bishaan dhugaatii qulqulluu xumura bara 2010tti %63.8 irra ture bara kana %69.5 irraan gahuuf karoorfamee jiru keessaa hanga xumuura kur. 2ffaatti %64.5 irraan kan gahame ta’uu ibsan. Carraa invastimantii naannoon keenya qabduufi dhangala’iinsa invastimantii dabalaa jiru irraa fayyadamaa ta’uuf, ji’oottan jahan darban keessatti piroojeektota 22 simachuun lafti heek.259.1 akka kennamuuf murtaa’eera.

Kana cinaatti immoo, hordoffiifi to’annoo piroojeektota invastimantii hojiirra jiran irratti taasifameen abbootii qabeenyaa deeggarsi taasifameefi fooyya’uu hin dandeenye waliigalteen isaanii addaan citee lafti heek. 155.4 istookii mootummaatti akka deebi’u kan taasifame ta’uu ibsan.

Misooma barnootaa babal’isuuf, manneen barnootaa 16,234 keessatti barattoota idileefi idilee duraa mil.9.6 (87.5) carraa barnootaa argatan keessaa, barattoonni mil.4.3 (%45.1) ta’an dubartootadha.

Gama tajaajila fayyaatiin, tajaajila dahumsaa haadholeef kennuu, du’aatii daa’immanii hir’isuu, saaxilamummaa HIV/AIDSn mul’achaa jiru xiqqeessuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira jedhan. Sassaabbii galiin walqabatee, ji’oottan jahan darban keessatti galii Qar. Bil. 9.2 sassaabuuf karoorfamee Qar. Bil. 9.5 (%102.7) sassaabuun danda’ameera.

Akka waliigalaatti, raawwiin hojii walakkaa waggaa bara kanaa sektaraa sekataratti garaagarummaa yoo qabaates, haala qabatamaa naannoon keenya keessa tureen hojiiwwan hundi duguugamanii hojjetamuu baatanis, yeroo hafe keessatti maallaqa, humna namaafi beekumsa qabnu qindeessinee socho'uun gaaffii uummata keenyaa deebisuuf cimnee ni hojjenna jedhanii jiru. Tumsa kana keessattis, hordoffiifi deeggarsi Caffee kanaa kan isaan barbaachisu ta’uu dhaamuun gabaasa dhiyeessan xumuuranii jiru.

Image may contain: 3 people, people sitting
Image may contain: 10 people, people sitting and indoor
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Koreen Olaanaa Kaba…

CAFFEE - (Fulbaana 20 Bara 2011):_____//______Koreen kun, walgahiisaa jalqabaa Fulbaana 14 Bara 2012 gaggeesseen wixinee karooraa irratti mari’atee, karoorichi irra deebiin dhimmoota gurguddoo dabalamuu qaban dabalatee akkasumas, hojiiwwan ijoo Koreewwan...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Fulbaana 1…

____//_____ Guyyaan Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa Marsaa 14ffaa Sadaasa 29/2012 Qopheessummaa Naannoo Oromiyaatiin handhuura Oromiyaa kan taate Magaalaa #FINFINNEEtti ni kabajama. Guyyaan kun, Guyyaa Heerri Mootummaa Rippaabiliika Demokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa Sadaasa 29 Bara 1987...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Kutaa 1ffaa (Fulbaan…

_______//_____Heera Mootummaa Naannichaa Bara 1987 ragga’e keewwata 46 (1) irratti qaamni Mootummaa Naannichaa inni seera baasuufi qaamni olaanaan Naannichaa #CAFFEE akka ta’e ni ibsa. Haa ta’u malee, akkaataa Keewwata 56 (2)n Pireezidaantichi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Kutaa 2ffaa (Fulbaan…

_______//__________Caffeen Oromiyaas, Manneen Maree Aanaaleefi Magaalotaatiif karaa aangoo isaaniin walitti hin buuneen yeroo yeroon hordoffiifi deggarsa barbaachisaa ta’e taasisuun cinaatti dandeettii raawwachiisummaa isaanii cimsuufis hojii bal’aa hojjechaa kan tureefi jirudha...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Waajjirri Caffee Oro…

Waajjirri Caffee Oromiyaa hooggansaafi hojjettoota isaa waliin Qophii Karoora Waggaa Bara 2012 irratti Magaalaa Adaamaatti mari'achaa jira.

CAFFEE - (Hagayya 16 Bara 2011): _______//________ Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhoo waltajjii kanarratti argamuun haasawaa gabaabaa taasisaniin, boqonnaa qophii karooraa kana keessatti hojii keenya wayita karoorfannu, hojiilee Caffeen raawwachuu...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Jijjiirama biyyiifi …

Jijjiirama biyyiifi naannoon keenya keessa jirtu utubuun galmaan gahuu keessatti gaheen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa murteessaadha jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kabajamoo Addee Loomii Badhoo.

CAFFEE - (Hagayya 02 Bara 2011) :  Kanaaf jedhan Addee Loomiin, gamaaggama manneen hojii waliin kurmaana kurmaanaan taasifnuufi raawwii hojiiwwan misoomaa, komiiwwan kenninsa tajaajilaafi gama bulchiinsa gaariin hawaasa biraa ka’an irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000