Mata Duree

CAFFEE – (19/06/2011) Gabaasa Raawwii Karoora Hojiiwwan Gurguddoo Walakkaa Waggaa Bara 2011Qaama Raawwachiisaa Pireezidaantiin MNO Caffeef dhiyeessan keessaa cuunfamee kan fudhatame


_____ //____
Misooma ariifataa fayyadamummaa uummataa irratti hundaa’eefi bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf karoorri bara 2011 Caffeen ragga’ee hojiirra kan oole ta’uu Pireezidaantiin MNO Kab. Obbo Lammaa Magarsaa gabaasa walakkaa waggaa Caffeef dhiyeessan keessatti ibsan.

Uummanni Oromoo hirmaannaafi fayyadamummaan siyaas-diinagdee haqa qabeessa ta’e biyyattii keessatti akka mirkanaa’uuf qabsoo dheeraafi wareegama hedduu kaffaleen jijjiiramni seena qabeessa ta’e galmaa’ee jira. Waggoottan sadan darbaniin asitti mootummaan riifoormiiwwan adda addaa taasisu cinaatti, nagaafi olaantummaa seeraa naannicha keessatti mirkaneessuuf hojiiwwan garaagaraa karaa bilchina qabuun hojjetamaa turuusaa gabaasi dhiyaate ibsee jira.

Haa ta’u malee, kaayyoon diinota keenyaa Oromoofi Oromiyaatti diina baay’isuu, gama biraan immoo, Oromoodhaan Oromoo cabsuuf maallaqaafi hidhannoo meeshaaleen waraanaas osoo hin hafiin walirratti nu ijaaruun rakkoo uumuudha. Ta’us, obsaafi bilchinaan uummata of cinaa hiriirsuun gara qabsoo nagaatti fiduuf hojii guddaan hojjetamaa turuu ibsan.

Guddina diinagdee biyyaafi naannoo keessatti misoomni qonnaa utubaa ce’uumsa industiriiti kan jedhan Pirezidaantiin MNO Kab. Ob. Lammaan, tarsiimoo oomishaafi oomishtummaa qonnaa guddisan hawaasa biraan gahuuf sirna eksteenshinii qonnaa hojiirra oolchuuf hojiin bal’aan hojjetamaa tureera. Keessattuu, oomisha midhaanii galtee industirii ta’aniifi mala qonnaa ammayya’aafi teknoloojii qonnaa beekumsa irratti hundaa’e babal’isuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa kan ture ta'uu ibsan. Haa ta'u malee, wabii nyaataa mirkaneessuuf , teknoloojii qonnaa bu’a qabeessummaan isaanii mirkanaa’e karaa guutuu ta’eefi gahumsa qabuun itti fayyadamuu irratti qaawwaan jiru bal’aa ta’uun waan hubatameef fuula duratti rakkoo kana furuuf tumsa qooda fudhattootaa barbaada jedhan.

Jiruufi jireenya hawaasa naannoo horsiise bulaa jijjiiruuf hojiiwwan misooma lafa dheedumsaa, dhiyeessii bishaan dhugaatii namaafi beeyladaa, misooma qonna midhaan gammoojjii, kunuunsaafi fooyyessa sanyii beeyladaa irratti hojiin bal’aan hojjetamaa tureera. Misooma agro-industirii xixiqqaa hanga gurguddaa keessatti hirmaachuun oomisha dheedhii irratti sona dabaluu, oomisha industirii gabaan barbaaduuf dhiyeessuufi qulqullina oomisha qonnaa dabaluufis hojiin mekaanaayizeeshinii waldaalee cimuu qaba jedhaniiru.

Dhiyeessiifi waliin gahiinsa bishaan dhugaatii qulqulluu xumura bara 2010tti %63.8 irra ture bara kana %69.5 irraan gahuuf karoorfamee jiru keessaa hanga xumuura kur. 2ffaatti %64.5 irraan kan gahame ta’uu ibsan. Carraa invastimantii naannoon keenya qabduufi dhangala’iinsa invastimantii dabalaa jiru irraa fayyadamaa ta’uuf, ji’oottan jahan darban keessatti piroojeektota 22 simachuun lafti heek.259.1 akka kennamuuf murtaa’eera.

Kana cinaatti immoo, hordoffiifi to’annoo piroojeektota invastimantii hojiirra jiran irratti taasifameen abbootii qabeenyaa deeggarsi taasifameefi fooyya’uu hin dandeenye waliigalteen isaanii addaan citee lafti heek. 155.4 istookii mootummaatti akka deebi’u kan taasifame ta’uu ibsan.

Misooma barnootaa babal’isuuf, manneen barnootaa 16,234 keessatti barattoota idileefi idilee duraa mil.9.6 (87.5) carraa barnootaa argatan keessaa, barattoonni mil.4.3 (%45.1) ta’an dubartootadha.

Gama tajaajila fayyaatiin, tajaajila dahumsaa haadholeef kennuu, du’aatii daa’immanii hir’isuu, saaxilamummaa HIV/AIDSn mul’achaa jiru xiqqeessuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira jedhan. Sassaabbii galiin walqabatee, ji’oottan jahan darban keessatti galii Qar. Bil. 9.2 sassaabuuf karoorfamee Qar. Bil. 9.5 (%102.7) sassaabuun danda’ameera.

Akka waliigalaatti, raawwiin hojii walakkaa waggaa bara kanaa sektaraa sekataratti garaagarummaa yoo qabaates, haala qabatamaa naannoon keenya keessa tureen hojiiwwan hundi duguugamanii hojjetamuu baatanis, yeroo hafe keessatti maallaqa, humna namaafi beekumsa qabnu qindeessinee socho'uun gaaffii uummata keenyaa deebisuuf cimnee ni hojjenna jedhanii jiru. Tumsa kana keessattis, hordoffiifi deeggarsi Caffee kanaa kan isaan barbaachisu ta’uu dhaamuun gabaasa dhiyeessan xumuuranii jiru.

Image may contain: 3 people, people sitting
Image may contain: 10 people, people sitting and indoor
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE – (Gur. 11,20…

CAFFEE – (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa muudama qaama raawwachiisaa adda addaa Pireezidaantii MNO Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaateef irratti mari'atee haala armaan gadiin mirkaneessee jira. Kaadhimamtoonni Miseensa Kaabinee Naannichaa ta'anii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

muudama Pirazdaantii…

CAFFEE - (Gur. 11,2012): Caffeen Oromiyaa Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa Pireezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'anii Naannicha akka hooggananiif moggaasee jira.

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

_____//______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Hoogganaa Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaafi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa wixinichaa ilaalchisee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

___//___Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Kab. Obbo Yiilmaa Wayyeessaa, Dura Taa'aa Koree Dh/Dh Bulchiinsaafi Seeraa fi Hoji Gaggeessaa Tumsaa Indoowumantii Kab. Obbo Abarraa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

____//___Wixinee kana Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruu, Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammadiifi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – (Gur. 11,20…

______//_______ Wixinee kana Caffeetti Dura Taa’aa Koree Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee MIsoomaa Kab. Obbo Ahimad Mahaammad, D/T/Koree Dh/Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Kab. Obbo Issaa Boruufi qaamni wixinee kana qopheesse Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000