Mata Duree

Qormaanni gamaa gamanaan nu mudachaa jiru akka sabaatti kan nurratti aggaamame ta'uu hubannee hojii keenya bilchinaafi gahumsa olaanaan hojjachuu qabna kan jedhan Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhooti.

CAFFEE - Sadaasa 06/2011: 

Gaheen hojii Caffee waan Heeraafi Seeraan kennameef qofarratti daangeffamee kan hafu osoo hin taane sanaan olitti dhimma ilaalamuu qabudha. Kanaaf, hojiiwwan guyyaa guyyaan hojjennu keessatti jijjiirama saba keenyaa, darbees biyya keenyaa keessatti qooda olaanaa qabaachuu keenya hubannee hojii keenya gahumsa yeroon barbaaduufi hojimaata mootummaa eegnee hojjechuu danda’uutu nurra jiraata kan jedhan Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhooti.

Hojii keenya qixa kanaan hubannee haa hojjennu wayita jennu hojiin aarsaa nama hin gaafanne hin jiru jechuu miti. Kana keessa darbuuf immoo, qindoominaan yoo hojjenne wanti nuti hin jijjiirreefi keessa hin dabarre hin jiru. Kana malees, gaggeessummaa bilchina qabuufi bu’a qabeessa ta’e saba keenyaafis ta’e biyya keenyaaf kennuu dandeenya. Kanammoo bu’aasaa argaas jirra jedhan. Kanaaf, hojii keenya hunda iftoomina karaa qabuun hojimaata mootummaa irratti hundoofnee yoo hojjenne qormaata kamiyyuu keessa wanti hin dabarreef hin jiru.

Qormaanni amma gamaa gamanaan nutti aggaamamee jirus hooggansa ykn garee muraasa qofa kan ilaallatu osoo hin taane akka sabaatti kan nutti aggaamamee jiru waan ta’eef hojii keenya karaa bilchina qabuun, iftoominaafi hojimaata mootummaa eegnee yoo hojjenne qarmaanni nuti hin cabsineefi hin injifanne hin jiru jedhan. Kanaaf, hooggansiifi hojjetaan kamiyyuu bakka irratti ramadamee jirutti miira addaafi quuqama guddaan hojjechuu kan qabu ta’uu Kab. Addee Loomiin dhaamaniiru.

Image may contain: 3 people, people sitting
Image may contain: 15 people, people sitting
Image may contain: 15 people, people sitting
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

በምስራቅ ኦሮሚያ ከሚገኙ አጎራባ…

ጨፌ - ህዳር 17 ቀን 2011፡- እንኳን ደህና መጣቹሁ ንግግር በማድረግ ኮንፈረንሱን የከፈቱት ክብርት ወ/ሮ ሎሚ በዶ የጫፌ ኦሮሚያ አፈ-ጉባዔ ናቸው፡፡ የንግግራቸው ፍሬ ሀሣብም የሚከተለው ነው፡፡ ባሳለፍናቸው ሁለትና ሦሥት ዓመታት ውስጥ...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Konfiransii Nageenya…

Konfiransii Nageenyaafi Araaraa Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Naannolee ollaa Baha Oromiyaatti argaman

CAFFEE - 17 /2011:- Konfiransii Nageenyaafi Araaraa Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Naannolee ollaa Baha Oromiyaatti argaman waliin Magaalaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti qophaaye kanarratti Afyaa'iin Mana Maree Federeeshinii Kab. Addee...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Qormaanni gamaa gama…

CAFFEE - Sadaasa 06/2011:  Gaheen hojii Caffee waan Heeraafi Seeraan kennameef qofarratti daangeffamee kan hafu osoo hin taane sanaan olitti dhimma ilaalamuu qabudha. Kanaaf, hojiiwwan guyyaa guyyaan hojjennu keessatti jijjiirama saba...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE – Sadaasa 05/…

*****Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhoo hojjettoota Waajjira Caffeetiif ergaa dabarsaniin Caffeen utubaa Mootummaa Naannichaa ta'uu ibsuun, hojiiwwan gama kanaan hojjetamuu qabanis fedhiifi faayidaa uummata keenyaa karaa guutuu danda'uun...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Caffee - Onkolooless…

*****Fooramiin Manneen Maree Naannolee ollaa Oromiyaa, Amaaraafi Affaar hirmaachise qopheessummaa Waajjira Caffee Oromiyaatiin Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Kana ilaalchisuun Fooramiin kun walitti dhufeenya hawaasa Naannolee daangaa waliiniirra jiraatan nageenyaafi jiruufi jireenya...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Caffeen Oromiyaa Yaa…

CAFFEE-28/01/2011: 1. Aadde Xayyibaa Hasan Kaayyoo….. Itti Aantuu Pirezidaantii MNO fi Qindeessituu Sektara Hawaasummaa2. Dr.Girmaa Amantee Noonnoo….Sadarkaa I/A Pirezidaantiitti Qindeessaa Sektara Qonnaa3. Obbo Ahimad Tusaa….Sadarkaa I/Aanaa Pirezidaantiitti Qindeessaa Sektara Diinagdee4. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000