Caffeen Oromiyaa Hojiiwwan Naannichaa Bara 2011f Birrii Biil. 63.44 labsee jira

.
_______ // _______
Wixineewwan Labsii Sadii Yaa’ii Caffee kanaaf dhiyaatan keessaa tokko Wixineen Labsii Dabalata Baajataa Bara 2010 Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe Birrii 1,021,445,099.00 (Biiliyoona tokkoofi miiliyoona digdamii tokkoofi kuma dhibba afuriifi kuma afurtamii shaniifi sagaltamii sagal /100) bahii ta’ee akka kaffalamuuf gaafatan.
Itti aansuunis, Wixinee Labsii Baajata Bara 2011 Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe Qar. 63, 440,979,580.00 (Biil. 63.44) hojiiwwan Mootummaa Naannichaa Bara 2011tiif barbaachisuuf baasii ta’ee akka kaffalamuuf D/T/Koree Dhaabbii Dhimma Bajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Kab. Obbo Yiilmaa Wayyeessaafi Hoogganaa Biiroo Maallaqaafi Walta’iinsa Diingadee Kab. Tolasaa Gaddafaa Caffeef dhiyeessanii jiru.

Pireezidaantii Itti Aantuun Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kab. Addee Xayibaa Hasan baajata Naannichaa hojiiwwan bara 2011tiif labsame ilaalchisee ibsa kennaniin, baajanni keenya yeroo yeroon dabalaa kan jiru yeroo ta'u, Galiin Naannichaa garuu saffisa guddina baajata keenyaatiin guddachaa kan hin jirre ta'uu ibsuun galii Naannichaa guddisuu irratti hojiin bal'aan hojjetamuu kan qabu ta'uu ibsan. Gama biraan, bara kana dhimmi xiyyeeffannaan addaa kennameefi hojii guddaa gaafatu qooddiin Baajata Bara kanaa kun Piroojeektota hin xumuuramiin giddu galeessa kan godhate yeroo ta'u waliigalaan sektaroota hiyyummaa hir'isan irratti xiyyeeffachuun kan qoodame yeroo ta'u , bu'a qabeessummaafi hojiirra oolmaa baajata isaatiif Caffeefi Manneen Maree sadarkaan jiran Hordoffiifi to'annoo taasisan keessatti xiyyeeffannoon irratti hojjechuu qabu jechuun Addee Xayibaan ibsan.

Kana malees, Wixinee Labsii Yeroo Filannoo Manneen Maree Aanaalee, Magaalotaafi Gandoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Dheeressuuf Bahe walduraa duubaan Caffeef kan dhiyaatan yoo ta'u, Caffeenis, wixineewwan dhiyaatan kanneen irratti marii bal’aa erga taasiseen booda raggaaseera.

Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Kabajamoo Obbo Isheetuu Dassees wixineewwan raggaasifaman kunniin walduraa duubaan, Labsii Lak.210/2010, Labsii Lak. 211/2010 fi Labsii Lak. 212/2010 ta'anii kan hojiirra oolan ta’uu beeksisanii jiru.

Image may contain: 2 people, people sitting, table and indoor
Image may contain: 7 people
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Caffeen Oromiyaa Yaa…

CAFFEE-28/01/2011: 1. Aadde Xayyibaa Hasan Kaayyoo….. Itti Aantuu Pirezidaantii MNO fi Qindeessituu Sektara Hawaasummaa2. Dr.Girmaa Amantee Noonnoo….Sadarkaa I/A Pirezidaantiitti Qindeessaa Sektara Qonnaa3. Obbo Ahimad Tusaa….Sadarkaa I/Aanaa Pirezidaantiitti Qindeessaa Sektara Diinagdee4. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Labsii Hojjettoota M…

CAFFEE- 28/1/2011: __________ // _________ Sirna fo’annoofi filannoo manneen hojii mootummaa keessatti gaggeeffamu bu’uuraan jijjiiruun akka naannootti hojimaata mirkaneeffannaa ga’umsa ogummaafi hojii diriirsuun akkasumas pabliik sarvaantii ilaalcha tajaajiltummaafi aantummaa ummataa gonfateefi guddina...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - Fulbaana 22…

CAFFEE - Fulbaana 22/2011: Jijjiirama Guyyaa Yaa'ii Ariifachiisaa Caffee Oromiyaa:

_____ // ______Caffeen Oromiyaa "Yaa'ii Ariifachiisaa 3ffaa Waggaa 4ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa" Fulbaana 25/2011 irraa eegalee gaggeessuuf jedhu ilaalchisee Miseensonni Caffee Oromiyaa Fulbaana 24/2011 Magaalaa Adaamaa Galma Caffee galtanii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - Fulbaana 21…

_____ // ______Caffeen Oromiyaa "Yaa'ii Ariifachiisaa 3ffaa Waggaa 4ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa" Fulbaana 25/2011 irraa eegalee Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti ni taa'a jedhamee eegama.

Gutuu isaa Dubbisuuf

Labsii Manneen Murti…

Wixineen Labsii Mannen Murtii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Hundeessuuf Bahe haala armaan gadiin kan isiniifi dhiyeessine wayita ta'u hanga Yaa'ii Caffeetti dhiyaatee ragga'utti yaada keessan karaa Email WCO :...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Wixinee Labsii Walda…

Wixineen Labsii Waldaalee Hojii Gamtaa Oromiyaa Hundeessuuf Bahe haala armaan gadiin kan isiniifi dhiyeessine wayita ta'u hanga Yaa'ii Caffeetti dhiyaatee ragga'utti yaada keessan karaa Email WCO : caffeeoromia@gmail.com ykn  ...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000