Mata Duree

CAFFEE - (Onkoloolessa 25 Bara 2012) : Koreen Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa manneen hojii isaaf itti waamaman 8 dhaggeeffatee kallattii itti aanu kaa’ee jira.


____//____
Koreen kun, gamaaggama taasiseen gama barnootaatiin, hojiin baruufi barsiisuu Afaan Oromootiin Naannolee biroofi Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufuu kan qabu ta’uu ibsuun hordoffiifi to’annoon dhaabbilee barnoota dhuunfaa irratti taasifamaa jiru garuu xiyyeeffannaa olaanaa barbaada jedheera.

Gama biraatiin, fayyaan walqabatee dhiyeessiifi to’annoo Ambulaansii, meeshaalee wal’aansa hospitaalota haaraa ijaaramaniif guutuun hojii jalqabsiisuun walqabatee hojiin hojjetame akka ciminaatti kan ilaalame yommuu ta’u, haadholiin tajaajila dahumsaa mana yaalaatti argachuu qaban, ammallee gadaanaa ta’uu ibsuun hanqina jedhee dhimmoota adda baase keessaa isa tokkodha.

Kana malees, ayyaanni Irreechaa Finfinneefi Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti haala gaariifi nagaan kabajamuufi barnoonni raadiyoo karaa saatalaayitii OBNn darbuu jalqabuun jalqabbii gaarii ta’uu eeree jira.

Xumuura irrattis, manneen hojii dhimmi ilaalu, dhaabbilee dhuunfaa barnootaa, fayyaafi warshaalee adda addaa waliin walqunnamtii cimaa taasisuun, du’aatii haadholeefi daa’immanii xiqqeessuuf xiyyeeffannaan hojjechuufi piroojeektiiwwan buleeyyii xumuursisuun hojiitti galchuu akka qaban ibsuun kallattii hojii isaanii itti aanu keessatti xiyyeeffannoon hojjechuu akka qaban akeekanii jiru.

Image may contain: 1 person, sitting
Image may contain: 11 people, people sitting, table and indoor

CAFFEE - (Onkoloolessa 26 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Dubartootaa, Daa'immaniifi Dargaggootaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii Kurmaana 1ffaa Biiroo Dhimma Dubartootaafi Daa'immanii, akkasumas, Komiishinii Ispoortii Oromiyaa qoratee jira.


______//________
Qophii karoora bara 2012 irratti hundaa'uun raawwii hojii Kurmaana 1ffaa kan xiinxale koreen kun, dubartoonniifi dargaggoonni hojii kenna tajaajila lammummaa keessatti hirmaannaan taasisaa turan, aadaan qusannoo dubartootaa, bakka oolmaa Ispoortii dargaggootaa sadarkaan jiru cimsuuf hojiin adda baasuufi abbaa qabeenyummaa mirkaneessuuf hojjetame akka ciminaatti ilaalameera.

Haa ta'u malee, carraa hojii dubartootaafi dargaggootaaf uumuun walqabatee hojiin dhimmamtoota waliin qindoominaan hojjetamuu qabuufi humna raawwachiisummaa waldaalee Ispoortii cimsuuf hojiin hojjetame karooraa gadi ta'uu koreen kun gamaaggamee jira.

Walumaagalatti, sirna hordoffiifi deeggarsaa, akkasumas, gamaaggamaafi duubdeebii cimaafi yeroosaa eeggate diriirsuun hanqinaalee mudatan sirreessaa deemuun fayyadamummaan dubartootaa, daa'immaniifi dargaggootaa mirkaneessuuf manneen hojii dhimmi ilaalu akka irratti hojjetaniif Dura Teessuun Koree Dhaabbii Dhimma Dubartootaa, Daa'immaniifi Dargaggootaa Addee Mastaawut Fayyisaa akeekanii jiru.

Image may contain: 1 person
Image may contain: 3 people, people sitting and indoor
Image may contain: 5 people, people sitting and indoor

CAFFEE - (Onkoloolessa 26 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Caffee Oromiyaa Raawwii Hojii Kurmaana 1ffaa bara 2012 Manneen Hojii shanii gamaaggamee jira. _

______ //______

Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Maallaqaafi Walta'iinsa Diinagdee, A/T/Galiiwwanii, Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee, Mana Hojii Odiitara Muummichaafi Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenya Oromiyaa dhaggeeffatee kallattii kaa'eera.

Bu'uuruma kanaan, karoora hirmaachisaa ta'e qopheessuun, galiin idileefi mana qopheessaa raawwii kurmaana 1ffaa bara darbee waliin yommuu ilaalamu gaarii ta'uu, meeshaalee tajaajilaan ala gurgurtaan dhabamsiisuun kurmaana kana keessa qarshii mil.4.5 argamsiisuuf karoorfamee qarshii mil.4.3 (95%) galii taasiifameen dhimmoota akka ciminaatti koree kanaan ilaalaman keessaa isaan ijoodha.

Gama biraatiin, hojiiwwaan deeggarsaa, hordoffiifi gamaaggamaa qindoominaan gaggeessuuf karoorfame harcaatii guddaa kan qabu ta'uu, seenaan piroojektootaa qindaa’ee xumuuramuu dhabuun, fedhii bittaafi dhabamsiisa qabeenyaa tajaajilaan ala sassaabuun harcaatii kan qabu ta'uu, kuufama galiiwwanii (galii idilee fi mana qopheessaa) sassaabuu irratti hanqinni jiraachuu, raawwiin odiitii raawwii (performance audit) baay’ee gadii aanaa ta’uu gamaaggamuun akka hanqinaatti koreen kun ilaalee jira.

Walumaagalatti, galmoota karoora bara 2012’f akka mana hojichaattii qabame milkeessuuf cheekliistiin deeggaramuun hojiilee harca’anii hafan duguuguun raawwachuu, hojiiwwan xiyyeeffannoo barbaadaniifi dursi kennamuufi qabaniif dursa kennuun hojjechuu, sirna deeggarsaa, hordoffiifi gamaaggamaa gahumsa qabuufi bu’aa qabeessa ta’e diriirsuun hojiiwwan misoomaa, piroojektootaa, bulchiinsa baajataafi qabeenyaa itti fufiinsan hordofuu, gamaaggamuufi hanqinaalee jiran sirreessuun, duubdeebii koree dhaabbiin kennamuuf xiyyeeffannoo hojii qabatamaatii jijjiiruufi jijjiirama raawwii keessatti argame gabaasa kurmaana 2ffaa keessatti haammachiisuun dhiyeessuu akka qaban Itti Aanaa Dura Taa'aa Korichaa Dr. Dalasaa Bulchaa ibsanii jiru.

Image may contain: 1 person, sitting
Image may contain: 4 people, people sitting
Image may contain: 3 people
Image may contain: 4 people, people sitting and indoor
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

CAFFEE - (Onkolooles…

CAFFEE - (Onkoloolessa 25 Bara 2012) : Koreen Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa manneen hojii isaaf itti waamaman 8 dhaggeeffatee kallattii itti aanu kaa’ee jira.

____//____Koreen kun, gamaaggama taasiseen gama barnootaatiin, hojiin baruufi barsiisuu Afaan Oromootiin Naannolee biroofi Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufuu kan qabu ta’uu ibsuun hordoffiifi to’annoon dhaabbilee barnoota dhuunfaa irratti...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Onkolooles…

CAFFEE - (Onkoloolessa 26 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Dubartootaa, Daa'immaniifi Dargaggootaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii Kurmaana 1ffaa Biiroo Dhimma Dubartootaafi Daa'immanii, akkasumas, Komiishinii Ispoortii Oromiyaa qoratee jira.

______//________Qophii karoora bara 2012 irratti hundaa'uun raawwii hojii Kurmaana 1ffaa kan xiinxale koreen kun, dubartoonniifi dargaggoonni hojii kenna tajaajila lammummaa keessatti hirmaannaan taasisaa turan, aadaan qusannoo dubartootaa, bakka oolmaa Ispoortii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Onkolooles…

CAFFEE - (Onkoloolessa 26 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To’annoo Baasii Mootummaa Caffee Oromiyaa Raawwii Hojii Kurmaana 1ffaa bara 2012 Manneen Hojii shanii gamaaggamee jira. _

______ //______ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Maallaqaafi Walta'iinsa Diinagdee, A/T/Galiiwwanii, Komiishinii Karooraafi Misooma Dinagdee, Mana Hojii Odiitara Muummichaafi Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenya Oromiyaa dhaggeeffatee kallattii kaa'eera. Bu'uuruma kanaan, karoora hirmaachisaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Onk. 27, 2…

CAFFEE - (Onk. 27, 2012) Koreen Dhaabbii Dhimma Bu'uuraalee Misoomaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 1ffaa seektaroota isaaf itti waamaman qoratee kallattii kaa'ee jira.

______//______ Manneen hojii Koree kanaan hordofaman, Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa, A/T/ Daandiiwwan Oromiyaa, A/T/Geejjiba Oromiyaa, A/T/ Konistiraakshinii Oromiyaa, A/T/ Dhaabbilee Misoomaa Oromiyaafi A/T/ Misooma Albuudaa Oromiyaa yommuu ta'an manneen...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sad. 03 Ba…

CAFFEE - (Sad. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira.

_____//_____Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - (Sad. 03 Ba…

CAFFEE - (Sad. 03 Bara 2012): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Qabeenya Namaa Caffee Oromiyaa manneen hojii korichaaf itti waamaman sadii gamaaggamee jira. _____//_____

Koreen kun, gamaaggama raawwii hojii kurmaana 1ffaa taasiseen, Gabaasa Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknoloojiifi Qunnamtii Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa dhaggeeffatee jira. Gamaaggama taasise keessattis, seektaroonni Paablik Sarvisiifi...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000