Caffeen Oromiyaa Yaa’ii Ariifachiisaa 3ffaa Waggaa 4ffaa Bara Hojii 5ffaa taa’erratti Muudama Miseensota Kaabinee 16 sagalee deeggarsa 444, mormii 5fi sagalee kan him kenniin 3n mirkaneessee jira.

CAFFEE-28/01/2011: 
1. Aadde Xayyibaa Hasan Kaayyoo….. Itti Aantuu Pirezidaantii MNO fi Qindeessituu Sektara Hawaasummaa
2. Dr.Girmaa Amantee Noonnoo….Sadarkaa I/A Pirezidaantiitti Qindeessaa Sektara Qonnaa
3. Obbo Ahimad Tusaa….Sadarkaa I/Aanaa Pirezidaantiitti Qindeessaa Sektara Diinagdee
4. Obbo Assagid Geetaachoo Yimanuu…Itti Gaafatamaa Waajjira Pirezidaantii MNO 

Labsii Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. 61/1994 (Akka Fooyya’etti) Irra Deebiidhaan Fooyyessuuf Bahe

CAFFEE- 28/1/2011: 
__________ // _________ 
Sirna fo’annoofi filannoo manneen hojii mootummaa keessatti gaggeeffamu bu’uuraan jijjiiruun akka naannootti hojimaata mirkaneeffannaa ga’umsa ogummaafi hojii diriirsuun akkasumas pabliik sarvaantii ilaalcha tajaajiltummaafi aantummaa ummataa gonfateefi guddina misoomaa naannichi galmeessisaa jiru itti fufsiisuu danda’uijaaruudhaaf hojimaata hojjettoota mootummaa bifa walfakkaatuun beekumsaafi dandeettii isaanii irratti hundaa’uun hoogganuu dandeessisu diriirsuun barbaachisaadha jedhan.

CAFFEE - Fulbaana 22/2011: Jijjiirama Guyyaa Yaa'ii Ariifachiisaa Caffee Oromiyaa:


_____ // ______
Caffeen Oromiyaa "Yaa'ii Ariifachiisaa 3ffaa Waggaa 4ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa" Fulbaana 25/2011 irraa eegalee gaggeessuuf jedhu ilaalchisee Miseensonni Caffee Oromiyaa Fulbaana 24/2011 Magaalaa Adaamaa Galma Caffee galtanii akka beeksiftan ibsuun keenya ni yaadatama.

Haa ta'u malee, "Yaa'iin Ariifachiisaa 3ffaa Waggaa 4ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa" Fulbaana 26/2011 irraa eegalee waan gaggeeffamuuf Miseensonni Caffee Oromiyaa Fulbaana 25/2011 waaree booda Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti argamuun akka beeksiftan ibsina.

Waamichi jijjiiramaa kun bifa haaraan har'a irraa eegalee Oduu galgala sa'aa 1:00tti aansee miidiyaa #OBN irratti guyyoota sadiif waan darbuuf hordofuu dandeessu.

Hubachiisa: Jijjiiramni kun guyyaa tokko qofa gara fuulduraatti kan siqe ta'uu isin yaadachiifna.

Waajjira Caffee Oromiyaa
Finfinnee

No automatic alt text available.
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Caffeen Oromiyaa Yaa…

CAFFEE-28/01/2011: 1. Aadde Xayyibaa Hasan Kaayyoo….. Itti Aantuu Pirezidaantii MNO fi Qindeessituu Sektara Hawaasummaa2. Dr.Girmaa Amantee Noonnoo….Sadarkaa I/A Pirezidaantiitti Qindeessaa Sektara Qonnaa3. Obbo Ahimad Tusaa….Sadarkaa I/Aanaa Pirezidaantiitti Qindeessaa Sektara Diinagdee4. Obbo...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Labsii Hojjettoota M…

CAFFEE- 28/1/2011: __________ // _________ Sirna fo’annoofi filannoo manneen hojii mootummaa keessatti gaggeeffamu bu’uuraan jijjiiruun akka naannootti hojimaata mirkaneeffannaa ga’umsa ogummaafi hojii diriirsuun akkasumas pabliik sarvaantii ilaalcha tajaajiltummaafi aantummaa ummataa gonfateefi guddina...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - Fulbaana 22…

CAFFEE - Fulbaana 22/2011: Jijjiirama Guyyaa Yaa'ii Ariifachiisaa Caffee Oromiyaa:

_____ // ______Caffeen Oromiyaa "Yaa'ii Ariifachiisaa 3ffaa Waggaa 4ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa" Fulbaana 25/2011 irraa eegalee gaggeessuuf jedhu ilaalchisee Miseensonni Caffee Oromiyaa Fulbaana 24/2011 Magaalaa Adaamaa Galma Caffee galtanii...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE - Fulbaana 21…

_____ // ______Caffeen Oromiyaa "Yaa'ii Ariifachiisaa 3ffaa Waggaa 4ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa" Fulbaana 25/2011 irraa eegalee Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti ni taa'a jedhamee eegama.

Gutuu isaa Dubbisuuf

Labsii Manneen Murti…

Wixineen Labsii Mannen Murtii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Hundeessuuf Bahe haala armaan gadiin kan isiniifi dhiyeessine wayita ta'u hanga Yaa'ii Caffeetti dhiyaatee ragga'utti yaada keessan karaa Email WCO :...

Gutuu isaa Dubbisuuf

Wixinee Labsii Walda…

Wixineen Labsii Waldaalee Hojii Gamtaa Oromiyaa Hundeessuuf Bahe haala armaan gadiin kan isiniifi dhiyeessine wayita ta'u hanga Yaa'ii Caffeetti dhiyaatee ragga'utti yaada keessan karaa Email WCO : caffeeoromia@gmail.com ykn  ...

Gutuu isaa Dubbisuuf

CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS

     strFINFINNE AROUND SAR BET  INFRONT OF OROMIA BUREAUS

       Office Opening hour

    str  Monday - Friday:            Morning:  08:30am - 12:30 pm       Afternoon:  01:30 pm -  05:30 pm

        CALL US:  Tel:  +251-113-72-62-18timer

               Fax: +251-113- 71-48-04  

                             P.O. Box:21383 - 1000